Systemy metrologiczne

Systemy metrologiczne

У напрямi фундаментальних дослiджень iнститут проводить

 • теоретичнi дослiдження, скерованi на вдосконалення вихiдних понять, загальнометрологiчних принципiв та побудову узгодженої термiнологiчної системи метрологiчного забезпечення систем
 • розроблення теорiї експериментальних дослiджень вимiрювальних та керуючих систем на основi нових фiзичних ефектiв, властивостей матерiалiв i речовин
 • роботи з розвитку теорiй похибок i невизначеностi вимiрювань
 • роботи з вдосконалення принципiв та методiв нормування та оцiнювання метрологiчних характеристик систем та їх компонентiв

У напрямi науково-прикладних робiт в галузi метрологiчного забезпечення вимiрювальних i керуючих систем iнститут проводить

 • розроблення та розвиток науково-методичних засад метрологiчного забезпечення iснуючих та перспективних типiв ВIС , АСК ТП та їх компонентiв
 • розроблення принципiв та дослiдження автоматизованих методiв метрологiчного контролю вимiрювальних та керуючих систем 
 • розроблення та актуалiзацiю системи нормативних документiв з питань метрологiчного забезпечення вимiрювальних та керуючих систем 
 • розроблення та ведення бази даних з метрологiчного забезпечення вимiрювальних систем, що пiдлягають державному метрологiчному нагляду

Державна метрологiчна атестацiя вимiрювальних та керуючих систем, їх компонентiв

ПРОВЕДЕНО:

 • метрологiчна атестацiя системи внутрiшньореакторного контролю енергоблокiв АЕС, системи представлення показникiв безпеки енергоблокiв АЕС, автоматизованої системи управлiння турбiною АЕС, програмно-технiчного комплексу системи управлiння захистом АЕС, обчислювальних компонентiв системи представлення показникiв безпеки АЕС, автоматизованих систем комерцiйного облiку електричної енергiї систем автоматизованого контролю газоперекачувальних апаратiв, автоматизованих системи облiку витрат нафти програмно-керованих пультiв дистанцiйного контролю автозаправних станцiй, автоматизованих систем облiку тривалостi телефонних розмов, обчислювальних компонентiв систем доступу до мережi Iнтернет, автоматизованих систем контролю безпеки руху залiзничних потягiв, систем вимiрювання параметрiв руху електропотягiв метрополiтену, систем контролю та дiагностики транспортних засобiв
 • Державна метрологічна атестація систем тривалості часу

ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI IНСТИТУТУ

у напрямi фундаментальних дослiджень

 • розроблення методологiї метрологiчної оцiнки вимiрювальних i керуючих систем, що мiстять елементи штучного iнтелекту
 • розроблення методологiї оцiнки вiрогiдностi функцiонування каналiв керування систем

у напрямi науково-прикладних дослiджень

 • розроблення i регламентацiя методiв визначення динамiчних характеристик вимiрювальних каналiв систем
 • розроблення i регламентацiя методiв визначення характеристик похибки керувальної дiї каналiв керування  систем 
 • розроблення та регламентацiя методiв метрологiчних випробувань обчислювальних каналiв систем

у напрямi робiт з метрологiчного забезпечення вимiрювальних та керуючих систем

 • метрологiчна атестацiя вимiрювальних iнформацiйних систем медичного призначення ( системи УЗ дiагностики, рентгенодiагностичнi системи, томографiчнi системи)
 • метрологiчна атестацiя вимiрювальних iнформацiйних систем у транспортнiй галузi ( вимiрювальнi
  навiгацiйнi системи, системи контролю руху транспорту)
 • метрологiчна атестацiя вимiрювальних iнформацiйних систем у галузi екологiї ( системи монiторингу довкiлля ) 
 • метрологiчна атестацiя вимiрювальних iнформацiйних систем у галузi зв`язку ( системи доступу до мережi Iнтернет, бiлiнговi системи, системи IР- телефонiї, системи комутацiї стiльникового зв`язку )
 • метрологiчна атестацiя методик виконання вимiрювань з використанням вимiрювальних та керуючих систем