Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne

Акустичнi вимiрювання в Українi, як i в iнших розвинених країнах, застосовуються в усiх галузях народного господарства, а також в медицинi, в бiологiї, охоронi довкiлля, в науцi, оборонi країни та iн. Характерною особливiстю акустичних методiв є надзвичайно рiзноманiтне їх використання, яке охоплює повiтряне (газове), водне (рiдке) та тверде середовище, частотний дiапазон вiд глибокого iнфразвуку до високих ультразвукових i гiперзвукових частот, а також потужностi вiд мiкроват до десяткiв кiловат. Особливо бурхливий розвиток акустичнi методи одержали за останнє пiвстолiття, що пов’язано з загальним прогресом акустики як науки i, зокрема, iз становленням та розвитком таких її роздiлiв як нелiнiйна акустика, акустика океану, гiдроакустика, акустика твердого тiла та квантова акустика, оптоакустика, медична акустика, електроакустика, акустика атмосфери та iн.

На сьогоднi не можна собi уявити без застосування акустичних вимiрювань такi галузi як звукозапис, радiомовлення, зв’язок, архiтектурну акустику, контроль шумових характеристик лiтакiв, машин, агрегатiв, приладiв, охорону працi та довкiлля, дiагностику органiв слуху, ультразвукову дiагностику, дiагностику функцiонування машин i механiзмiв, дефектоскопiю, пошук та розробку корисних копалин в тому числi на континентальному шельфi, медико-бiологiчнi дослiдження, контроль деяких технологiчних процесiв, ультразвуковi витратомiри рiдин та газiв в енергетицi, навiгацiю судноплавства, риболовецький флот, вiйськово-морський флот, захист морських рубежiв країни і т.п.

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем» (ДП НДІ «Система») має статус Національного Метрологічного Інституту (НМІ) ( вид вимірювання - Акустика, ультразвук, вібрація (AUV), підвид вимірювання - "Звук у повітрі", "Звук у воді"),   та є підписантом Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування і результатів вимірювання, що виконують в НМІ, — Угоди CIPM MRA.

У ДП НДІ «Система» зберігаються еталони:

  • Національний еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ AUV-03-2019
  • Національний еталон одиниці потужності ультразвуку в водному середовищі НДЕТУ AUV-01-2018
  • Національний еталон одиниці ультразвукового тиску в водному середовищі НДЕТУ AUV-02-2018

Національний еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ AUV-03-2019 пройшов ряд звіреннь з національними еталонами інших розвинених країн, таких як Данія, Німеччина, Польща, Росія та інші і визнаний еквівалентним. За результатами звірень в базі даних KCDB Міжнародного бюро мір та ваги є таблиця вимірювальних та калібрувальних можливостей СМС України в галузі «Акустика, Ультразвук, Вібрація», яка налічує 30 СМСS-рядків.

ДП НДІ «Система» має право використовувати логотип міжнародного комітету мір та ваги (CIPM MRA).

У ДП НДІ «Система» функціонує система управління якістю відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025, яка визнана Форумом якості СООМЕТ (Свідоцтво QSF - R46, чинне від 15 лютого 2017 року).

У ДП НДІ «Система» зберігається також:

  • вторинний еталон одиниці звукового тиску у повітряному серидовищі ВЕТУ 10-01-00-03;
  • вихідний гідроакустичний еталон та інші.