Publications

I. Монографiї

Метрологiя та метрологiчне забезпечення

 1. Удовиченко Е.Т. , Брагин А.А., Семенюк А.Л., Бородатый В.И., Браилов Э.С., Койфман Ю.И., Пинчевский А.Д. Метрологическое обеспечение измерительных информационных систем (теория, методология, организация). - М.: Изд-во стандартов, 1991. -С. 192, ил.
 2. Брагин А.А., Семенюк А.Л. Основы метрологического обеспечения аналого-цифровых преобразователей электрических сигналов. - М.: Изд-во стандартов, 1989. -С. 164, ил.
 3. Владимиров В.Л., Андрусяк С.А., Ясеницкий Е.И. Методы и алгоритмы автоматизированной поверки средств измерений электрических величин с кодовым выходом. - М.: Изд-во стандартов, 1989. -С. 145, ил.

Управлiння якiстю

 1. Удовиченко Е.Т., Койфман Ю.И., Банин Ю.А. Комплексные автоматизированные системы управления качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1989. -С. 192, ил.
 2. Удовиченко Е.Т., Койфман Ю.И., Банин Ю.А. Построение систем и автоматизация процессов управления качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1983. -С. 112, ил.

II. Посiбники, довiдники

 1. Горопадський В., Єршова І., Паракуда В., Сухенко А., Тройнін Ю. ISO 9001 для малих пiдприємств - Що робити. Посібник. Львів, 2004. -С. 106.
 2. Койфман Ю.I., Герус О.В., Кисельова Т.М., Северинов Ю.Д. Принципи, методи та практика мiжнародної стандартизацiї. Довiдник. -Київ-Львiв, 1995. - С. 282.
 3. Величко О.М., Дудич I.I., Дюрiчку К., Молнар Ш.Б. Основи метрологiї, стандартизацiї та контролю якостi. Навчальний посiбник. - Ужгород-Нiредьгаза, 2000. -С. 233.
 4. Віткін Л., Горопацький В., Єршова І., Куспісь В., Мокрицька О., Паракуда В., Сухенко А., Шевчук Т. Настанови щодо запроваджування систем керування якістю. Збірник настанов. – Київ, 2006. -С. 111.

III. Працi останнiх рокiв

Метрологiя та метрологiчне забезпечення

 1. Чалий С., Чалий В., Ільницька Т. Метод та інформаційна технологія створення еталонів одиниць вимірювання в умовах обмежених ресурсів // «Стандартизація, сертифікація, якість». - 2009. - №2 (57). – С. 34-38.
 2. Огірко Р., Чалий В., Пасько Е. Еталони та акустичні вимірювання // “Метрологія та прилади”. – 2009. - №2. – С.16-22.
 3. Чалий В., Ільницька Т., Чалий С. Адаптивна технологія побудови еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі // Стандартизація, сертифікація, якість, - 2009. - №3 . – С. 37-43.
 4. О.М. Кричевець, С.О. Андрусяк, В.С. Орлов. Методології „віртуальних приладів” для створення еталонних калібраторів // Стандартизація, сертифікація, якість.- № 5.- 2009
 5. Ильницкая Т.М. Использование информационной технологии при построении эталона единицы мощности ультразвука в водной среде в условиях ограниченных ресурсов. Доклад на III Международном конкурсе «Лучший молодой метролог КООМЕТ-2009» - 14-15 апреля 2009 г., г. Минск, Республика Беларусь.
 6. Т.М. Ільницька, В.П. Чалий, А.І. Кузій. Дослідження непевності у визначенні основних характеристик еталонного ультразвукового випромінювача // Системи обробки інформації. – Харків. Харківський унівенситет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – 2010. – вип. 4 (85). – С. 157-162.
 7. В.Чалий. VI засідання ТК 1.2 AUV COOMET // “Метрологія та прилади”. – 2010. - №3. – С.11.
 8. О.М. Кричевець. До проблеми визначення точності передавання обсягів інформації у мережах Інтернет// Тези Міжнародного семінару „Проблеми метрологічного забезпечення в галузі зв’язку”. – Одеса.-2010
 9. А. М. Кричевец. Метрологические модели компъютеров в измерительных информационных системам// Сб. докладов Международной научно-практической конференции „Моделирование-2010”. – Киев.-2010
 10. Кузій А.І., Ковальчук Н.О., Леновенко А.М., Паракуда В.В. Застосування ядерно-квадрупольного термометра у виробництві і діагностуванні функціональних компонентів мікро-, опто- і наноелектроніки // Сб. научных трудов 3-ей Международной научной конференции «Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники», - Харків-Кацівелі – 2010. – С. 52-55.
 11. Андрусяк C.О,. Дуфанець Г.С, Шпак О.В. «Про коректність регламентації методів передачі розмірів одиниць фізичних величин в деяких ДСТУ та ГОСТ на повірчі схеми засобів вимірювань» // «Метрологія та прилади». - 2011 р. - №2
 12. Chalyy V., Comparisonof measurement standards of the acoustic pressure in air in the low frequency range: COOMET.AUV.A-K2, Metrologia, 2011, 48, Tech.Suppl., 09002
 13. Чалий В.П. «Деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти концепції непевності у вимірюванні» // «Метрологія та прилади». – 2011 р. - №4, С. 3-10
 14. О.М. Кричевець. Основні положення нового проекту Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» // Тезисы докладов международного семынара проблемы и направления развития метрологической деятельности в отрасли связи. – м. Одеса, 2011 р. - С.4-6
 15. О.М. Кричевець. Правила проведення метрологічної експертизи технічної документації вимірювальних інформаційних систем (РМУ 031-2010) // Тезисы докладов международного семинара проблемы и направления развития метрологической деятельности в отрасли связи. – м. Одеса, 2011 р. - С.10-13
 16. М. Наталюк, Г. Дуфанець, О. Козевич. Удосконалення методики метрологічної перевірки точності вимірювальних каналів ВІС – АДТР // «Метрологія та прилади». – 2011 р. - №3. – С.30-33
 17. Ильницкая Т.М., Чалый В.П., Костеров А.А. Применение метода Монте-Карло для оценивания неопределенности ультразвукового эталона // Системи обробки інформації. – Харків. Харківський унівенситет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – 2012. – вип. 1 (99). – С. 108-112
 18. В. Чалий, Е.Пасько, О.Костеров, І.Кізлівський Ключові звірення державного первинного акустичного еталона в інфразвуковому діапазоні частот // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 1(33) – С. 17-22
 19. В. Орлов. Метод зменшення з часом зміни напруги стабілізації стабілітронів // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 1(33) – С.35-38
 20. О. Кричевець. Метрологічне забезпечення обчислювальних компонентів вимірювальних інформаційних систем // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 2(34) – С.37-42
 21. В. Чалий, Т. Ільницька. Створення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 3(35) – С. 16-25
 22. О. Кричевець, В. Орлов, Л. Шабаліна, С. Кухтаров «Дослідження лінійності характеристик перетворення фізичних полів датчиками в електричні сигнали» // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 5(36) – С. 32-34.
 23. Б.Д. Колпак, В.В. Паракуда, П.Г. Столярчук, В.М. Ванько, І.Б. Демків „Першочергові заходи щодо вдосконалення метрологічного забезпечення вимірювань, контролю і обліку енергоносіїв в Україні” // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 5(36) – С. 16-23.
 24. В. Паракуда, Б. Лисий, О. Сулима, Н. Сулима „Підвищення точності вимірювання температури вимірювальними каналами ВІС та АСК ТП за допомогою термоелектричних давачів в робочих умовах експлуатації” // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 6(37) – С. 31-33
 25. Л.Шабаліна, Ю.Кузьмін, В.Орлов, Ю.Бовсуновська „Досвід проведення метрологічної атестації автоматизованих систем керування відпуском нафтопродуктів” // Метрологія та прилади. – Харків. – 2012 – вип. 6(37) – С. 39-41

Управлiння якiстю та навколишнiм середовищем

 1. Комоцька Т.О., Сухенко А.С. Впровадження на пiдприємствах України систем управлiння навколишнiм середовищем. Проблеми та шляхи їх вирiшення. // Труды научно-технической конференции "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного басейнов. Утилизация отходов". - Харьков. 1999. - С. 17-18.
 2. Паракуда В.В. Деякi аспекти законодавчого та технiчного регулювання щодо впровадження систем управлiння якiстю. // Альманах Мiжнародного конгресу "Якiсть в Українi - 2001". - Київ. 2001. - С. 65-68.
 3. Ершова И.И., Паракуда В.В., Сухенко А.С. Опыт реализации процессного подхода при создании систем управления качеством // Матеріали Міжнародної конференції "Стратегія якості у промисловості і освіті" (3-10 червня 2005 р. Варна, Болгарія) - Дніпропетровськ – 2005 – с. 418-420.
 4. Віткін Л., Єршова І., Мокрицька О., Сухенко А., Шевчук Т., Польшаков В. Нові методичні документи з розроблення та впровадження систем керування якістю // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2006 – вип. 2 - с. 59-64.
 5. Шевчук Т.В. Сучасні підходи до розглядання скарг в організаціях // Збірник матеріалів VI всеукраїнського науково-практичного семінару "Якість: проблеми та рішення" (5-7 жовтня 2006р. с.м.т. Східниця) – Харків – 2006 – с. 62-63.
 6. Мокрицька О.В. Застосовування систем керування якістю за ISO 9001:2000 у сфері освіти // Збірник матеріалів VI всеукраїнського науково-практичного семінару "Якість: проблеми та рішення" (5-7 жовтня 2006р. с.м.т. Східниця) – Харків – 2006 – с. 77-79.
 7. Горопацький В., Сухенко А. О. создании в Украине системы экологической сертификации продукции // Сб научных трудов. Вып. 2. "Экологическая безопасность продукции и окружающей среды – потребность общества".-Киев.- 2004. С.38-40.
 8. Сухенко А., Горопацький В., Семенюк Н. Переглянуто національні стандарти на системи екологічного керування.– Стандартизація, сертифікація, якість.– №4.– 2006.
 9. Горопацький В., Паракуда В., Сухенко А., Корецька Н. Новий стандарт з охорони навколишнього середовища. – Стандартизація, сертифікація, якість.– №2.– 2005.
 10. Горопацький В., Паракуда В., Сухенко А. Національні стандарти з екологічного маркування // Стандартизація, сертифікація, якість.– №3.– 2005.
 11. Єршова І.І., Паракуда В.В. Особливості запроваджування систем управління якістю у сфері послуг // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2007. – № 5. – С.51–54.
 12. Єршова І.І., Кухар О.В. Високий рівень задоволеності замовників – основна мета системи управління якістю // Науково-технічний вісник УкрНДНЦ – Випуск 5 – Киів; ДП „УкрНДНЦ”, 2007 – С.136-140.
 13. Горопацький В., Семенюк Н., Сухенко А. Нові національні стандарти у сфері екологічного управління // Науко-технічний вісник Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості - Випуск 4 - Київ: УкрНДНЦ, 2007
 14. Паракуда В., Огірко Р., Сухенко А., Шишкіна Л. Запровадження сучасних систем управління// Стандартизація, сертифікація, якість. 2008. №3. С.47-51
 15. Єршова І.І., Паракуда В.В., Сухенко А.С. Втілення в системі управління якістю принципу «орієнтація на замовника» // Сб. трудов VIII научно-практической конференции по всеобщему управлению качеством и окружающей средой "TQM/EMS – 2008. Total Quality Management / Environmental Management Systems. Актуальные аспекты и практические вопросы”, г.Севастополь, 27-29 мая 2008 г. – С.42–43
 16. Л.Й. Шишкіна „Впровадження систем управління якістю товарів та послуг (сучасний стан та перспективи розвитку)” // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції та проблеми інновації виробництва товарів та надання послуг”, 7 травня 2008 р., Львові, Львівський інститут економіки і туризму.
 17. Горопацький В., Сухенко А. Щодо створення в Україні системи екологічної сертифікації // Системи-2008: метрологія, стандартизація, сертифікація. Матеріали науково-технічної конференції, 30-31 жовтня 2008 р., Львів, ДП НДІ «Система» 2008.

Сертифiкацiя

 1. Калiцiнський Ю.Р. Основнi аспекти сертифiкацiї послуг зв'язку. // Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть. -2001. - Вип. 1.
 2. Паракуда В.В., Шишкiна Л.Й. Сертифiкацiя готельних послуг в Українi: пiдсумки, проблеми та перспективи. // Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть. -2001. -Вип. 1