Акустична лабораторiя

Акустична лабораторiя — науково-дослiдний вiддiл (НДВ-12) методiв та засобiв еталонних вимiрювань, є структурним пiдроздiлом нацiонального метрологiчного iнституту ДП НДI «Система».

Основний напрямок дiяльностi акустичної лабораторiї — це метрологiчне забезпечення акустичних вимiрювань в повiтряному та водному середовищах.

Спiвробiтники акустичної лабораторiї проводять дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання національними еталонами, та надають метрологiчнi послуги (повірка, калбірування, вимірювання) юридичним та фiзичним особам в галузi акустичних вимiрювань.

В лабораторiї проводять теоретичнi та експериментальнi дослiдження, направленi на пiдвищення точностi акустичних вимiрювань в Українi з метою забезпечення вiдповiдностi метрологiчних характеристик в данiй галузi вимiрювань сучасним свiтовим вимогам.

З метою мiжнародного визнання, вiдповiдно до Угоди про взаємне визнання нацiональних еталонiв, сертифiкатiв калiбрувань та вимiрювань, якi видаються нацiональними метрологiчними iнститутами, в лабораторiї впроваджена система управлiння якiстю. Акустична лабораторiя бере участь у ключових, регіональних  звiреннях національних еталонів пiд егiдою Консультативного Комiтету (ССАUV) мiжнародного бюро мiр та ваг (ВIРМ).

Спiвробiтниками лабораторiї також проводяться роботи з метрологiчного забезпечення гiдроакустичних вимiрювань та створення високоточної вимiрювальної апаратури та методик вимiрювань просторово-часових характеристик полiв.

Акустична лабораторiя обладнана сучасними засобами, високоточними вимiрювальними приладами та комп’ютерною технiкою, яка забезпечує досягнення високої точностi результатiв вимiрювань, полегшуючи опрацювання результатiв та дає можливiсть створення i моделювання методiв вимiрювань.

В штат акустичної лабораторiї входять висококвалiфiкованi фахiвцi метрологи, математики, електронiки, програмiсти.