Historia

Iсторiя iнституту розпочинається з серпня 1968 року, коли для розроблення вимiрювальної технiки загального та спецiального призначення у Львовi був створений вiддiл Всесоюзного науково-дослiдного iнституту фiзико-технiчних i радiотехнiчних вимiрювань (ВНИИФТРИ). Першим директором Львiвського вiддiлу став кандидат технiчних наук Борис Герасимович Покровський. У 1972 роцi пiсля успiшного виконання низки науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт Львiвський вiддiл був перетворений у Львiвську фiлiю цього iнституту.

Активне впровадження на початку 70-х рокiв вимiрювальних iнформацiйних систем (ВIС) i все ширше використання автоматизованих систем керування технологiчними процесами (АСК ТП) на виробництвi викликало необхiднiсть створення теоретичних, методичних, органiзацiйних основ їх метрологiчного забезпечення. Львiвський фiлiї доручено було вирiшувати задачi метрологiчного забезпечення ВIС та АСК ТП. В цей час роботу фiлiї очолив кандидат технiчних наук Євген Трохимович Удовиченко. У 1977 роцi, враховуючи набутий досвiд Львiвської фiлiї, вона була перетворена у Державний науково-дослiдний iнститут метрологiї вимiрювальних i управляючих систем з основним напрямком роботи метрологiї вимiрювальних iнформацiйних систем та автоматизованих систем керування технологiчними процесами.

В 1979 на базi iнституту було створено науково-виробниче об`єднання (НВО) «Система», в яке увiйшов Захiдний пункт Державної служби часу i частоти як Закарпатське вiддiлення. Захiдний пункт Державної служби часу i частоти створено на Закарпаттi в 1974 роцi для здiйснення функцiї Державної служби часу i частоти на Заходi України, що передбачало створення вторинного еталона часу i частоти. На момент входження Захiдного пункту в склад НВО «Система» в ньому вже функцiонував вторинний еталон часу i частоти, проводились порiвняння шкал нацiональних еталонiв часу i частоти СРСР, Угорщини, Чехословаччини.

Як головна органiзацiя з метрологiї вимiрювальних iнформацiйних систем (ВIС) та автоматизованих систем керування технологiчними процесами (АСК ТП) НВО «Система» активно працювало над розробленням теоретичної, нормативної i технiчної бази метрологiчного забезпечення ВIС та АСК ТП, i крiм того здiйснювало функцiї головної органiзацiї з проблем вимiрювань параметрiв гiдроакустичних полiв, Державної служби часу i частоти на Заходi України.

На початок 90-х рокiв силами науковцiв об’єднання були, в основному, розробленi теоретичнi i методичнi засади, створений комплекс нормативних документiв, розроблено органiзацiйну структуру метрологiчного забезпечення iнформацiйних вимiрювальних систем, проводились роботи iз створення технiчної бази. Практичне впровадження результатiв пiд науково-методичним керiвництвом НВО «Система» здiйснювалось в 70-ти органiзацiях 26 мiнiстерств i вiдомств. Бiля витокiв проблеми метрологiчного забезпечення систем стояли д.т.н. А.Д. Пiнчевський, д.т.н. О.О. Брагiн, д.т.н. Б.Д. Колпак, д.т.н. В.Л. Владiмiров, к.т.н. А.Л. Семенюк, к.т.н. Г.В. Кучеров. та iншi.

Паралельно в тi ж роки НВО «Система» проводило низку розробок вимiрювальних iнформацiйних систем та засобiв вимiрювальної технiки спецiального призначення.

Важливе мiсце в дiяльностi iнституту впродовж всiх рокiв займали роботи зi стандартизацiї i, в першу чергу, iз створення нормативної бази метрологiчного забезпечення ВIС та АСК ТП. Створено комплекс галузевих нормативних документiв для потреб Мiноборони, Мiненерго, Мiнзв’язку, Мiнгазпрому.

Розроблення у НВО «Система» в 70-80-х роках минулого сторiччя комплексної системи управлiння якiстю продукцiї було новим етапом у вирiшеннi проблем забезпечення якостi. Роботи проводились пiд керiвництвом д.е.н. Є.Т. Удовиченко i к.ф.-м.н. Ю.I. Койфмана.

В 1991 роцi НВО «Система» перетворено у Державний науково-дослiдний iнститут метрологiї вимiрювальних i управляючих систем (ДНДI «Система»). Новий час поставив новi актуальнi задачi — створення нацiональної еталонної бази, нацiональних систем стандартизацiї i сертифiкацiї України.

В 1993 роцi ДНДI «Система» призначено головною органiзацiєю з акустичних вимiрювань в повiтряному, водному i твердому середовищах та антенних вимiрювань для антен з розкриттям бiльше 2 м. Вiдповiдно до цього за Програмою створення нацiональної еталонної бази України iнститут працював над створенням державного первинного еталона одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi. За цiєю ж Програмою, враховуючи розвиток температурних вимiрювань в Захiдному регiонi, в ДНДI «Система» проводились роботи iз створення робочого еталону одиницi температури в дiапазонi 273,15 — 933,473 К (або 0- 660,323оС).

В 1999 роцi в ДНДI «Система» був створений державний еталон одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi. Було також створено частину еталона одиницi температури, що охоплює дiапазон температур 273,15 — 429,7485 К (0 — 156,5270°С).

Паралельно iнститут активно працював в сферi створення нацiональних систем стандартизацiї i сертифiкацiї. Протягом першої половини 90-х рокiв було розроблено i затверджено 5 основоположних стандартiв державної системи стандартизацiї України (ДСТУ 1.0-93 -ДСТУ 1.5-93), 3 керiвних нормативних документа. За дорученням Держстандарту України було розроблено 6 стандартiв комплексу органiзацiйно-методичних документiв системи сертифiкацiї УкрСЕПРО.

В 1994 р. на базi iнституту створено технiчний комiтет стандартизацiї «Управлiння якiстю та забезпечення якостi» (ТК 93), який є Р-членом технiчного комiтету ISO (ISO/TC 176).

В перiод з 1994 по 1999 роки розроблено 5 термiнологiчних стандартiв з питань сертифiкацiї, якостi продукцiї та управлiння якiстю, 16 стандартiв з управлiння якiстю серiї ДСТУ ISO 9000 та 10000, 5 стандартiв з систем управлiння навколишнiм середовищем серiї 14000. В цей же перiод часу розроблено 7 стандартiв серiї EN 45000. За участю iнституту розроблено структуру автоматизованого iнформацiйного фонду стандартiв i створено базу даних стандартiв ISO i IEC. В 2000-2002 роках було розроблено ще низку стандартiв, посiбники з управлiння якiстю та навколишнiм середовищем. Роботи з розроблення стандартiв цього спрямування продовжуються i далi.

В 1997 р. на базi ДНДI «Система» акредитований Орган сертифiкацiї продукцiї, послуг та систем якостi, галузь акредитацiї якого розширювалась двiчi в 2000 i 2003 роках.

В 1998 р. ДНДI «Система» призначено Держстандартом України органiзацiйно-методичним центром iз сертифiкацiї туристичних та готельних послуг. З того часу активно впроваджуються методичнi напрацювання, проводяться семiнари та консультацiї, а в 2001-2003 роках розроблено 2 стандарти, що регламентують вимоги до готелiв та засобiв розмiщення туристiв.

Для стабiлiзацiї фiнансово-економiчного становища ДНДI «Система» в кiнцi 1998 року директором iнституту було призначено Степана Iвановича Давидяка. Вiн здiйснив докорiнну реорганiзацiю iнституту з метою вирiшення фiнансово-економiчних проблем, поступово становище iнституту покращилось.

В 1999 р. iнститут був акредитований Держстандартом України на право проведення державних приймальних випробувань метрологiчної атестацiї, повiрки, калiбрування ВIС та iнших засобiв вимiрювальної технiки. Масштаб дiяльностi в цьому напрямку можна охарактеризувати такими цифрами: у 2001 р. проведено метрологiчну атестацiю 110 систем 25 типiв, у 2002-2003 рр. атестовано бiльше 150 систем, проведено державнi випробування систем вiтчизняного та закордонного виробництва.

В 2000 роцi iнститут очолив його нинiшнiй директор кандидат технiчних наук, доцент Василь Васильович Паракуда. Роботи з основних напрямiв дiяльностi пожвавились.

В 2000 роцi ДНДI «Система» став Державним науковим метрологiчним центром Держстандарту України, здiйснюючи функцiї, закрiпленi Законом України «Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть».

В 2002 роцi був створений вторинний еталон передавання одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi, який здiйснює передавання одиницi звукового тиску робочим еталонам на мiсцях їх розташування.

З 2002 року в iнститутi вiдновились роботи з гiдроакустики. Вагомий досвiд фахiвцiв iнституту в цiй галузi (розроблення калiбраторiв, гiдрофонiв, комплексу засобiв атестацiї гiдрофонiв та iн.) спрямований на модернiзацiю робочого еталона 1-го розряду одиницi звукового тиску в водному середовищi.

З 2002 року на базi ДНДI «Система» дiє фiлiя Українського учбово-наукового центру (зараз «Український учбово-наукового-дослiдний та учбовий центру проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi») i фiлiя iнституту комп’ютерних технологiй, автоматики та метрологiї Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка».

В 2003 р. ДНДI «Система» розробив та впровадив систему управлiння якiстю як нацiональний метрологiчний iнститут вiдповiдно до стандарту ISO/IEC 17025 i отримав свiдоцтво про довiру КООМЕТ до неї на 4 Форумi КООМЕТ.

Сьогоднi в iнститутi працюють 2 доктори i 14 кандидатiв наук, сформованi науковi школи.

В квітні 2004 року ДНДІ «Система» переіменований в ДП НДІ «Система» (повна назва: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»).

ДП НДI «Система» є провiдною установою з експертизи дисертацiй за 6-ма спецiальностями:

  • 05.11.04 — прилади та методи вимiрювання теплових величин;
  • 05.11.05 — прилади та методи вимiрювання електричних i магнiтних величин;
  • 05.11.13 — прилади та методи контролю та визначення складу речовин;
  • 05.01.02 — стандартизацiя, сертифiкацiя та метрологічне забезпечення;
  • 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.

В ДП НДI «Система» проводиться мiжнародна робота, спецiалiсти iнституту беруть участь у конференцiях, проводять семiнари, публiкують роботи у науково-технiчних виданнях, активно працюють в сферах метрологiї, стандартизацiї, сертифiкацiї, якості та захисту прав споживачів.