Актуальні теми

  • Дослiдження шляхiв зменшення методичних похибок фундаментального методу взаємностi з метою пiдвищення точностi акустичних вимiрювань.
  • Забезпечення зберiгання i працездатностi державного еталона одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi.
  • Удосконалення державного первинного еталона одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi.
  • Розроблення рекомендацiй щодо застосування "Настанов з невизначеностi вимiрювань" в Українi.
  • Дослiдження шляхiв зменшення методичних похибок фундаментального принципу взаємностi з метою пiдвищення точностi акустичних вимiрювань.
  • Розроблення, виготовлення та дослiдження вимiрювальної установки для визначення еквiвалентного та фронтального об'ємiв еталонних мiкрофонiв.
  • Розроблення математичної моделi системи вiдтворення одиницi звукового тиску державним еталоном, теоретичнi та експериментальнi дослiдження.