Еталонна база

В акустичнiй лабораторiї ДП НДI «Система» зберiгаються Національні еталони:

  • одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ AUV-03-2019
  • одиниці потужності ультразвуку в водному середовищі НДЕТУ AUV-01-2018
  • одиниці ультразвукового тиску в водному середовищі НДЕТУ AUV-02-2018

Національний еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі в дiапазонi частот вiд 2 Гц до 100 кГц, НДЕТУ AUV-03-2019, який становить об’єкт нацiонального надбання, зберігає та передає одиницю звукового тиску (ОЗТ) робочим еталонам.

Національний еталон НДЕТУ AUV-03-2019 складається з трьох автономних автоматизованих вимiрювальних еталонних установок, вiдповiдно:

  • УЕ-1П — iнфразвукового,
  • УЕ-2ПУ — звукового,
  • УЕ-3ПУ — ультразвукового дiапазону частот.

Еталоннi установки розмiщенi в спецiальному обладнаному примiщенні, яке захищене вiд впливу вiбрацiй, акустичних та електромагнiтних завад.

Еталонна установка УЕ - 1П

Дiапазон робочих частот 2 Гц - 125 Гц
Невизначеність вимірювання за типом А uA = (0,01 – 0,05)* дБ
Невизначеність вимірювання за типом В uВ = (0,021 – 0,075)* дБ
Сумарна стандартна невизначеність uС = (0,025 – 0,09)* дБ
Розширена невизначенiсть (к=2) U = (0,05 – 0,18)* дБ
Нестабiльнiсть еталону за рiк, не перевищує ν= 3,5·10-3
* залежно вiд частоти

Еталонна установка УЕ - 2ПУ

Дiапазон робочих частот 31,5 Гц - 20 кГц
Невизначеність вимірювання за типом А uA = (0,005 – 0,02)* дБ
Невизначеність вимірювання за типом В uВ = (0,0165 – 0,037)* дБ
Сумарна стандартна невизначеність uС = (0,017 – 0,042)* дБ
Розширена невизначенiсть (к=2) U = (0,034 – 0,084)* дБ
Нестабiльнiсть еталону за рiк, не перевищує ν= 3,5·10-3
* залежно вiд частоти

Еталонна установка УЕ - 3ПУ

Дiапазон робочих частот 1,0 кГц - 100 кГц
Невизначеність вимірювання за типом А uA = (0,06 – 0,2)* дБ
Невизначеність вимірювання за типом В uВ = (0,021 – 0,124)* дБ
Сумарна стандартна невизначеність uС = (0,064 – 0,235)* дБ
Розширена невизначенiсть (к=2) U = (0,128 – 0,47)* дБ
Нестабiльнiсть еталону за рiк, не перевищує ν= 3,5·10-3
* залежно вiд частоти

В акустичнi лабораторiї iнституту розроблений та функціонує вторинний еталон - еталон передавання, який призначений для передавання розмiру ОЗТ робочим еталонам, засобам вимірювальної техніки та проведенння міжлабораторних порівнянь.

Вторинний еталон передавання одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi ВЕТУ 10-01-01-03

Робочий дiапазон частот еталона:  
- "за тиском" вiд 10 Гц до 8 кГц;
- "у вiльному полi" вiд 1 до 20 кГц;
Невилучена систематична похибка в межах: вiд 0,05 до 0,2 дБ

Вторинний еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі ВЕТУ 10-169-01-11

В акустичній лабораторії інституту, відповідно до міжнародного стандарту ІЕС 61161, створено і введено в дію, як вихідний для України, вторинний еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі ВЕТУ 10-169-01-11, який забезпечує зберігання та передавання одиниці потужності ультразвуку за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювання, які застосовують для перевірки вихідних параметрів ультразвукової медичної апаратури та іншого у різних галузях національної економіки з метою забезпечення єдності акустичних вимірювань у країні.
Передавання розміру одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі від вторинного еталона здiйснюється вiдповiдно до локальної повірочної схеми ЛПУ 10-01-2011, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 20 червня 2011 р. № 227.

Діапазон значень потужності ультразвуку: 0,005 Вт - 1 Вт
Робочий діапазон частот: 0,5 МГц - 20 МГц
Середнє квадратичне відхилення: So = (від 0,2 до 3) %
Границя основної невилученої систематична похибки, не більше ніж: Θо= (від 2 до 4) %
Розширена невизначеність (k=2): U = (від 2 до 7) %

У вторинному еталоні ВЕТУ 10-169-01-11 реалізований первинний метод – метод балансу радіаційної сили. Відтворювана таким методом одиниця потужності простежується до опорного значення ключових звірень Міжнародного Комітету мір і ваги (КС СІРМ) через періодичну участь у звіреннях з національними первинними еталонами цієї одиниці зарубіжних країн. На сьогодні вторинний еталон ВЕТУ 10-169-01-11 проходить звірення з державним спеціальним еталоном одиниці потужності ультразвуку у воді ГЭТ 169-2005, що належить Російській Федерації.

Вихідний гідроакустичний еталон

Вихідний гідроакустичний еталон складається з еталонних гідрофонів І-го розряду типу ОГЛ та ГК 5.015 та калібратора гідрофонів типу КГ-К.

Діапазон частот:  
- гідрофонів 0,1 кГц - 40 кГц
- калібратора 0,5 Гц - 5 кГц
Довірчі границі похибки, не більше ±1,2 дБ

Робочий еталон: Електродинамічний калібрувальний стіл типу 11 032

Електродинамічний калібрувальний стіл типу 11 032 призначений для перевірки чутливості і абсолютного калібрування вібродавачів або комплектних вимірювальних віброустановок.

Основні технічні характеристики:  
Віброприскорення 10 м/с2
Границі основної похибки ±5 %
Допустиме масове навантаження 1 кг

Засоби вимірювання: Акустичний інтерферометр типу АІ-01

Акустичний інтерферометр типу АІ-01 призначений для вимірювання акустичних характеристик звукоізоляційних матеріалів.

Основні технічні характеристики:  
Діапазон частот 160 Гц – 2,5 кГц
Границі допустимої похибки результату вимірювання коефіцієнта поглинання звукоізоляційного матеріалу, не перевищує ±0,49 дБ
Габаритні розміри зразка досліджувального матеріалу:  
- діаметр 82 мм
- товщина 10 – 70 мм

Дослiдження звукоiзоляцiйних характеристик матерiалiв здiйснюється за допомогою Акустичного iнтерферометра.