Актуальні теми

 • Дослiдження iмпедансного методу визначення переднього об'єму еталонних мiкрофонiв з метою пiдвищення точностi державного еталона ДЕТУ 10-01-00.
 • Модернiзацiя робочого еталона 1-го розряду одиницi звукового тиску в водному середовищi та його метрологiчна атестацiя як вихiдного в Українi.
 • Дослiдження шляхiв зменшення методичних похибок фундаментального методу взаємностi з метою пiдвищення точностi акустичних вимiрювань.
 • Вiдтворення та зберiгання одиницi звукового тиску державним еталоном одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi.
 • Забезпечення зберiгання i працездатностi державного еталона одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi.
 • Удосконалення державного первинного еталона одиницi звукового тиску в повiтряному середовищi.
 • Розроблення рекомендацiй щодо застосування "Настанов з невизначеностi вимiрювань" в Українi.
 • Дослiдження шляхiв зменшення методичних похибок фундаментального принципу взаємностi з метою пiдвищення точностi акустичних вимiрювань.
 • Розроблення, теоретичнi та експериментальнi дослiдження адекватної моделi системи вiдтворення одиницi звукового тиску i її невизначеностi на основi фундаментального принципу взаємностi в нацiональному первинному акустичному еталонi України.
 • Приведення державного еталона ДЕТУ 10-01-00 у вiдповiднiсть з мiжнародним стандартом IEC 61094.
 • Розроблення, виготовлення та дослiдження вимiрювальної установки для визначення еквiвалентного та фронтального об'ємiв еталонних мiкрофонiв.
 • Розроблення математичної моделi системи вiдтворення одиницi звукового тиску державним еталоном, теоретичнi та експериментальнi дослiдження.